Mysoft taper rettsak – Endring av markedsstrategi og prosjektrutiner

Mysoft inngikk i 2013 avtale med Norske Kiropraktorers Servicekontor (NKS) om leveranse av en CRM-løsning for medlemsadministrasjon og kursadministrasjon, samt ny hjemmesideløsning.

Avtalen var den aller første som ble inngått av Mysoft med en kunde basert på en Microsoft-plattform, med Dynamics CRM og SharePoint som sentrale løsningsapplikasjoner.

Leveranse til NKS skulle iht. avtalen skje i 2013, samtidig med leveranse til to andre fagforbund. NKS var den desidert minste av disse med sine 900 medlemmer, mens de to andre begge hadde over 20.000 medlemmer.

NKS var i full operativ drift med Mysoft medlem- og kursadministrasjon i løpet av 1.halvår 2014, og våre to andre fagforbund var også i drift som avtalt.

NKS-leveransen omfattet imidlertid også en ny hjemmesideløsning basert på Microsoft SharePoint, versjon 2011, og det viste seg at denne versjonen hadde vesentlige begrensninger innen publisering og dokumentadministrasjon. Dette medførte problemer med å komme frem til en design for hjemmesidene som NKS ville godta, samtidig som NKS ikke overholdt avtalte frister vedrørende endring av innholdssider i gammel hjemmesideløsning og publisering av disse i ny hjemmesideløsning.

Dette medførte sterk mistillit mellom NKS og Mysoft, og dette delprosjektet stanset opp.

Begge parter var av den oppfatning at motparten i større grad en den annen part hadde misligholdt avtalen, og saken ble bragt inn for retten. Dom i Lagmannsretten falt i desember 2017, og Mysoft tapte saken.

Hovedbegrunnelsen var at Mysoft forsettlig hadde misligholdt avtalen ved å unnlate å fullføre arbeidet med ny hjemmesideløsning. Dette selv om NKS ikke hadde medvirket til fullføring.

Med bakgrunn i denne kostbare kompetanseoppbyggingen besluttet Mysoft allerede i 2015 å legge følgende kriteria til grunn for fremtidige prosjektleveranser;

 • Mysoft vil ikke lenger tilby og levere hjemmesideløsninger.
 • I alle prosjekter utarbeides rammebeskrivelser med fokus på arbeidsprosesser i ny løsning. Rammebeskrivelsen må utarbeides i nær dialog med kunden, og være omfattende nok til at denne kan benyttes som referansedokumentasjon ved leveransekontroll og godkjennelse av leveransen.
 • Leveranseavtalen må definere begge parters ansvar og forpliktelser i prosjektet, og alle leveranseutvidelser må avtales skriftlig.

I tillegg har Mysoft med bakgrunn i vår erfaring fra NKS og andre mindre kunde-prosjekter, besluttet å ikke tilby våre løsninger til potensielle kunder som har for begrensede administrative ressurser til å kunne implementere integrerte samhandlingsløsninger.

World Animal Protection Sverige og Mysoft har inngått avtale

World Animal Protection Sverige og Mysoft har inngått avtale om leveranse av et nytt integrert CRM- og innsamlingssystem basert på Microsoft Dynamics 365 v.9, og Mysoft 2019 Dynamics, som er Mysofts bransjeløsning for interesse- og innsamlingsorganisasjoner. World Animal Protection Sverige hadde behov av et nytt moderne og effektivt innsamlingssystem som kunne understøtte viktige CRM-prosesser og en fortsatt ambisiøs innsamlingsvirksomhet, og valget falt på Mysoft.

World Animal Protection Sverige er en ideell forening som ble etablert i 2009. Den er en del av en global dyrevernorganisasjon som har beskyttet dyr fra utnytting og mishandling i mer enn 50 år. World Animal Protection International har hovedkontor i England, men det finnes ytterligere 13 landkontorer rundt om i verden. Foreningen virker gjennom informasjonskampanjer, lobbying og dyrevernprosjekter over hele verden og samler inn penger til støtte for globale dyrevernprosjekter gjennom offentlige innsamlinger.

Leveransen av Mysoft 2019 Dynamics i basisversjon for innsamlingsorganisasjoner består av følgende delsystemer og tjenester:

 • Innsamlingsmodul
 • CRM og utvalgsmodul for kampanjekjøringer
 • Arbeidsprosesser for innsamlingsorganisasjoner
 • Arbeidsbord for brukere/brukergrupper
 • Faste givere / giveravtaler
 • Testamentariske gaver, minne/høytidsgaver
 • Økonomimotor – transaksjonsregister, fakturering, betalingsløsninger
 • Giverportal – gaveshop, månedsgiver, egen innsamling, kampanjesider mm.
 • Rettighetsstyring og tilgangsadministrasjon
 • Tjenester for bygging av arbeidsprosesser, utvikling av kundetilpasninger samt implementeringstjenester

Les mer om hvorfor våre kunder valgte Mysoft

Avtalen med World Animal Protection innebærer at Mysoft nå har mer enn 40 organisasjoner i Norge og Sverige som har valgt Mysoft Dynamics som ny CRM-løsning.

Vi ønsker World Animal Protection Sverige velkommen som kunde!

Mysoft i 2018 – 2019

I løpet av 2018 fullførte Mysoft bygging og utvikling av Mysoft Dynamics 365, selskapets nye, integrerte samhandlingsløsning for fagforbund og foreninger i Norge og Sverige. Mysoft Dynamics 365 er basert på en Microsoft-plattform med SQL server som felles database for alle delsystemer i løsningen, Dynamics 365 for bygging av integrerte arbeidsprosesser, SharePoint for dokumentadministrasjon og .Net for egenutvikling av Mysoft-applikasjoner som inngår i løsningen.

Mysoft har i perioden 2014 – 2018 nedlagt over 20.000 ressurstimer i spesifikasjon, bygging, utvikling og testing av Mysoft Dynamics 365. Utviklingen er delvis egenfinansiert, og delvis kundefinansiert gjennom prosjektleveranser til viktige referansekunder som Norsk Tjenestemannslag, Norsk Sykepleierforbund, Fackförbundet ST og Norsk Folkehjelp.

Ved inngangen til 2019 hadde Mysoft totalt 38 fagforbund og foreninger som har inngått avtaler om leveranse av Mysoft Dynamics 365 i kundetilpasset versjon. Av disse var 28 kunder i operativ drift med sine løsninger ved utløpet av 2018, mens 10 kunder i henhold til godkjente prosjektplaner gikk i operativ drift i løpet av 1. halvår 2019.

I løpet av 2018 fikk Mysoft 12 nye kunder i Norge og Sverige. Av disse var avtalen med Vasabyrån / 7F, syv svenske fagforbund som valgte nye medlemsløsninger gjennom en felles anbudsprosess, av stor betydning for Mysoft både som referansesalg og for videreutvikling av Mysoft Dynamics 365 i bransjeversjon for fagforbund. Samtlige kunder skal ha en omfattende, integrert samhandlingsløsning bestående av de fleste systemmoduler i Mysoft Dynamics 365.

Den digitale arbeidsplass er skapt for brukerne

Mysoft inngikk i 2018 også viktige kontrakter med interesseorganisasjonene IOGT i Sverige, Hørselshemmedes Landsforbund og Human-Etisk Forbund i Norge. Leveransene til disse tre kundene består også av komplette samhandlingsløsninger med stor bredde i funksjonalitet. Disse kundene blir på samme måte som Vasabyrån / 7F viktige referanseprosjekter for Mysoft.

Mysoft har i dag 34 ansatte i Oslo og Stockholm, og organisasjonen er godt tilpasset de ressursbehov selskapet har for å videreføre dagens strategi og nå sine målsetninger for 2019. Selskapets kompetanse innen bygging, utvikling og implementering av kundetilpassede systemløsninger for fagforbund og foreninger, herunder på de sentrale Microsoft-applikasjoner som inngår i løsningen, opprettholdes og forbedres løpende gjennom prosjektleveranser til nye kunder.

Les mer om hvorfor våre kunder velger Mysoft

Mysoft hadde i 2018 et resultat før skatt på ca. 5,8 mill. kr. av en omsetning på 45,0 mill. kr. Selskapets egenkapital er på ca. 14 mill. kr., og likviditeten er meget god. Selskapet har ingen lånegjeld og ingen aktiverte utviklingskostnader.

I løpet av 1. halvår 2019 ble Mysoft Dynamics 365 implementert og satt i operativ drift hos 9 av våre nye kunder i Norge og Sverige. Dette var i henhold til avtalte prosjektplaner med kundene.

Mysoft Dynamics er i dag den mest omfattende samhandlingsløsningen for forbund og foreninger i Norge og Sverige.

7F i drift med Mysoft Dynamics 365

I mai 2018 inngikk Mysoft en svært spennende og utfordrende avtale med Vasabyrån / 7F om leveranse av et felles, integrert virksomhetssystem for 7 fagforbund tilsluttet Saco (Sveriges akademikers centralorganisation).

7F består av forbundene Fysioterapeuterna, Psykologförbundet, Skolledarförbundet, SRAT, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter og Veterinärförbundet.

Utfordringen var å utvikle, bygge og implementere et felles, integrert virksomhetssystem som skulle passe for alle 7 forbund, uten store individuelle tilpasninger for hvert enkelt forbund. Samtidig skulle leveransen fullføres i løpet av 12 måneder, og alle 7 forbund skulle være i drift i løpet av samme periode.

Vi er derfor glade for å meddele at Mysoft i samarbeid med 7F har klart å utvikle et felles integrert virksomhetssystem slik intensjonen var, og pr. juni 2019 er alle 7 forbund i operativ drift. Løsningen er også levert som en skyløsning, og driftes av Mysoft i Mysofts driftssenter.

Leveransen av Mysoft Dynamics 365 i basisversjon for fagorganisasjoner bygger på Microsoft Dynamics 365 og SharePoint 365 består av følgende delsystemer og tjenester:

 • Medlemsadministrasjon
 • Kursadministrasjon
 • Saksbehandling og dokumentadministrasjon
 • Integrert økonomimodul med fakturering og reskontro
 • Abonnementshåndtering
 • Lokal medlemsservice for tillitsvalgte og selvbetjeningsfunksjoner for medlemmer (Min Side)
 • Dialogmodul for sikker kommunikasjon
 • GDPR-funksjonspakke
 • Arbeidsbord for brukere/brukergrupper
 • Rettighetsstyring og tilgangsadministrasjon
 • Integrasjonsgrensesnitt 3. parts applikasjoner
 • Tjenester for bygging av arbeidsprosesser, utvikling av kundetilpasninger samt implementeringstjenester

Mysoft har nå mer enn 40 fagforbund i Norge og Sverige som kunder, alle med løsninger bygget på Microsoft Dynamics 365 som plattform, og er den ledende leverandøren av virksomhetssystemer basert på Microsoft Dynamics 365.

Vi i Mysoft ser frem til et godt samarbeide med hvert enkelt forbund i 7F.

Systemmoduler i Mysoft Dynamics 365, versjon 9

Mysoft Dynamics 365, versjon 9, består av følgende integrerte hovedsystemer og systemmoduler som totalt sett dekker de fleste behov et større forbund eller forening har innen medlemsadministrasjon og medlemsservice. Følgende hovedsystemer og systemmoduler inngår i Mysoft Dynamics 365, versjon 9;

 • Menysystem basert på overordnet datamodell/systemarkitektur
 • Medlemsadministrasjon
 • Kursadministrasjon
 • Giveradministrasjon
 • Økonomimotor for fakturering av medlemskontingent / gaver / kurs / varekjøp og betalings-
  oppfølging med  medlemsreskontro og integrasjon til regnskapsløsning
 • Lønnstrekk for fagforbund
 • Saksbehandling
 • Dokumentadministrasjon
 • CRM og utvalg av kampanjemålgruppe
 • Varesalg og webshop
 • Mysoft Portal med selvbetjeningsfunksjoner som Min side, Bli medlem, Påmelding kurs,
  Gi en gave osv.
 • Lokal medlemsadministrasjon for tillitsvalgte med behov for medlemsinformasjon
  for lokale medlemmer
 • Lokal kursadministrasjon for tilknyttede organisasjoner som tilbyr kurs i egen regi og står for
  kursadministrasjon
 • Systemadministrasjon med rollestyrte tilgangsrettigheter for brukere av hovedløsning
  og for tillitsvalgte
 • Sikkerhetsmoduler for sikring av personrettigheter i henhold til GDPR
 • Dialogmodul for sikker kommunikasjon

Mysoft Dynamics 365 versjon 9, vil inneholde flere nye systemmoduler og betydelige funksjonsforbedringer sammenlignet med forrige hovedversjon. Herunder funksjonsutvidelser og forbedringer i Microsoft Dynamics, versjon 9, med blant annet et nytt brukergrensesnitt. I tillegg er det utført en rekke vesentlige forbedringer og tilleggsfunksjoner i Mysofts egne systemmoduler.

Les mer om hvorfor våre kunder velger Mysoft

Dette gjelder spesielt økonomimodul med fakturering, medlemsreskontro og betalingsoppfølging, samt kampanje- og utvalgsmodul for målrettede kampanjer. I versjon 9 er sistnevnte modul videreutviklet fra en begrenset giverløsning til en generell CRM-løsning som også dekker CRM-behov i fagforbund og interesseorganisasjoner.

Hørselhemmedes Landsforbund er nå i full drift med Mysoft Dynamics 365

Hørselshememdes Landsforbund (HLF) er nå i juni gått i drift med Mysofts bransjeversjon for interesseorganisasjoner, Mysoft Dynamics. Løsningen bygger i sin helhet på Microsoft Dynamics 365. HLF har fra tidligere hatt erfaring med en medlemsløsning i Microsoft Dynamics CRM 2011 fra en annen leverandør.

HLF valgte Mysoft Dynamics basert på Microsoft Dynamics 365 fremfor å oppgradere eksisterende løsning da Mysoft har;

 • En godt fungerende samhandlingsløsning basert på siste versjon av Dynamics 365
 • Mange kunder i Norge og Sverige som anvender løsningen
 • En stabil forvaltningsorganisasjon med kompetanse på kundens løsning og relevant virksomhetsforståelse

Les mer om hvorfor våre kunder velger Mysoft

Leveransen av Mysoft Dynamics i basisversjon består av følgende delsystemer, funksjoner og tjenester:

 • Medlemsadministrasjon
 • Kursadministrasjon
 • CRM og innsamling
 • Varesalg
 • Abonnement
 • Saksbehandling og dokumentadministrasjon
 • Frivilligadministrasjon
 • Arbeidsprosesser for interesseorganisasjoner
 • Arbeidsbord for brukere/brukergrupper
 • Økonomimotor – transaksjonsregister, fakturering, reskontro, betalingsløsninger
 • Portalløsning med lokal medlemsadministrasjon for lokalforeninger og tillitsvalgte
 • Lokal kursadministrasjon
 • Selvbetjeningsløsninger for medlemmer og givere; Min side, Bli medlem, Fast giver, mm
 • Rettighetsstyring og tilgangsadministrasjon
 • Tjenester for bygging av arbeidsprosesser, utvikling av kundetilpasninger samt implementeringstjenester

HLF er en interesseorganisasjon med hele 66.000 medlemmer og er verdens største organisasjon for hørselshemmede. HLF jobber for å gjøre samfunnet tilgjengelig for hørselshemmede, forebygge hørselsskader og sikre hørselshemmede best mulige rehabiliteringstilbud.

Vi er glade for å ha Hørselshemmedes Landsforbund som kunde, og ser frem til et fortsatt aktivt og godt samarbeid!

Hvorfor valgte våre nye kunder Mysoft Dynamics 365

Tilbakemeldinger fra våre kunder i 2018 – 19 om hvorfor de valgte Mysoft som samarbeidspartner.

Mysoft Dynamics 365 løsningskonsept

 • Mysofts medlemsløsning er basert på en Microsoft- plattform med SQL server, Dynamics 365 og Share Point 365 i standard versjon
 • Mysoft Dynamics 365 er markedets beste basisløsning for bygging av en kundetilpasset, integrert medlemsløsning
 • Mysoft Økonomi gir mulighet for å effektivisere og automatisere våre arbeidsprosesser innen medlemsadministrasjon optimalt,
  og vi unngår en kompleks integrasjon mot vår regnskapsløsning.
 • Mysoft LMS er en integrert, sikker intranett-løsning som gir våre tillitsvalgte enkel og oppdatert tilgang til medlemsinformasjon
  (løsningen krever heller ikke Microsoft Dynamics og Share Point- lisenser)
 • Mysoft Dynamics 365 er bygget opp som modulære, integrerte systemmoduler som gir mulighet for å bygge opp en reell samhandlingsløsning for all medlemsbehandling

Løsningskvalitet og svartider

 • Mysoft Dynamics 365 i basisversjon er godt testet gjennom operativ drift hos sammenlignbare organisasjoner, noe som innebærer mindre testing av vår prosjektgruppe, redusert feilretting-periode og mindre bruk av interne ressurser
 • Mysoft har en rekke sammenlignbare referansekunder i Norge og Sverige med medlemsløsninger basert på Mysoft Dynamics 365 i operativ drift
 • Mysoft Dynamics 365 synes å ha vesentlig bedre svartider enn andre Dynamics 365 baserte medlemsløsninger vi har sett

Hörselskadades Riksförbund valgte Mysoft

Systemsikkerhet og GDPR

 • Systemtilgang er basert på rollebasert rettighetsstyring og kan kun endres av systemadministrator
 • Alle persondata og personrelatert dokumentasjon registrert i Mysoft Dynamics 365 og Mysoft LMS er beskyttet iht. Personvernlovgivningen GDPR

Nye hovedversjoner og konsulentbistand i forvaltningsperioden

 • Mysoft har som målsetning å tilby nye hovedversjoner av Mysoft Dynamics til etablerte kunder innen 6 måneder fra det tidspunkt Microsoft lanserer ny
  hovedversjon av Microsoft Dynamics 365
 • Mysoft har en konsulentavdeling med ca. 30 konsulenter innen systemutvikling, konvertering, implementering, opplæring, kundestøtte og systemdrift
 • Mysoft har over 40 kunder med medlemsløsninger basert på Mysoft Dynamics, noe som tilsier at det for Mysoft er et solid økonomisk grunnlag for videreutvikling av nye hovedversjoner og opprettholdelse av kompetanse og konsulentgruppe i forvaltningsperioden

Den digitale arbeidsplass er skapt for brukerne

Pris og risiko

 • Mysoft er konkurransedyktig på pris når vi sammenligner totale ytelser i prosjektet frem til tidspunkt for operativ drift
 • Ved oppgradering til ny hovedversjon av Mysoft Dynamics 365 vil våre kundespesifikke tilpasninger være inkludert
 • Vår konklusjon er at Mysofts tilbud representerer minst risiko for vesentlige avvik i estimerte prosjektkostnader, prosjektfremdrift og leveransekvalitet